Každý majitel čističky odpadních vod by měl znát své povinnosti, které vyplývají ze zákona, neboť jak se říká neznalost zákona neomlouvá a majitel by se zbytečně vystavoval postihům.  Povinnosti majitele čističky odpadních vod vyplývají ze zákona 254/2001 Sb. neboli zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).  Celé znění zákona lze nalézt na internetu například ZDE či ve sbírce zákonů.

Jak často se musí provádět revize u čističek odpadních vod

Odpovědi ohledně povinnosti provádět revize čističek odpadních vod a v jakém časovém období poslouží pouze výňatek ze zmíněného zákona, neboť odpověď se nachází v paragrafu 59.

  • 59 odst. 1 písm. k)

Vlastník vodního díla je povinen provádět jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí, technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a a výsledky těchto revizí předávat do 31. prosince příslušného roku vodoprávnímu úřadu. Vlastník vodního díla je povinen odstranit zjištěné závady ve lhůtě do 60 dnů od provedení revize.

  • 59 odst. 2

Pověření k provádění technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a lze udělit osobě, která má dostatečnou odbornou úroveň, technické, administrativní a organizační zázemí a splňuje předpoklady pro kvalifikované provedení revize.

Co plyne ze zákona o revizi čističek odpadních vod

Z daného zákona jasně vyplývá povinnost provádět revizi čističky odpadních vod jednou za dva roky prostřednictvím osoby, která má dostatečnou odbornost, tedy revizním technikem, který má platnou licenci revizního technika od Ministerstva životního prostředí. Ověřit platnost licence revizního technika čističek odpadních vod lze snadno na internetových stránkách zmíněného ministerstva.

Dotazy ohledně povinností majitelů čističek odpadních vod

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně revize čističek odpadních vod nás neváhejte kontaktovat skrze kontaktní formulář a my vám mile rádi odpovíme na vaše dotazy. Kontaktní formulář naleznete ZDE.